Sävedalens AIK
Friidrott - Orientering - Skidor

SAIK årsmöte måndag 19 mars 18.30
2018-01-17 18:44
Välkomna till årsmöte i SAIK huvudförening, detta hålls måndagen 19 mars kl 18:30 i Kåsjöstugan. Klubben bjuder på enklare förtäring från 18.00.
Alla medlemmar har yttrande och förslagsrätt. De som har betalat sina medlemsavgifter och fyller minst 15 år under 2018 har rösträtt.

Motioner kan skickas till Ordforande@ SavedalensAIK.se. Sista dag är 19 februari.

Dagordning/föredragningslista (preliminär)
1.            Fastställande av röstlängd för mötet

2.            Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.            Val av protokolljusterare och rösträknare

4.            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.            Fastställande av föredragningslista

6.            Styrelsens verksamhetsberättelse

7.            Styrelsens balans- och resultaträkning

8.            Revisorernas berättelse

9.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.         Fastställande av årsavgift och ev övriga medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

11.         Fastställande av verksamhetsplan samt budget

12.         Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner          

13.         Val av styrelse,

14.         Val av revisorer jämte suppleanter 

15.         Val av ledamöter i valberedningen, minst en från vardera sektion,

16.         Val av ombud till SDF-möten (och för ev. andra möten)

17.         Övriga frågor


Samtliga handlingar anslås på hemsidan senast 12 mars.

Förslag (motion) om stadgeändring har inkommit.

 
Arrangemang
Sponsorer